آجرک الله یابقیة الله فی مصیبت مادر(س)..

مهربانی،،صبر،مادر،شجاعت، گریه،میخ،تابوت،قباله وفدک هنوزهیچ کدام حریف بغض درگلومانده ام نشده اند.مادر(سلام الله علیها)قصه ی شمامگرچه رازی دارد..میان محبت وغیرت رفاقتی دیرینه است اگرکسی چشم چپ به محبوبت نگاه کندآسمان برایت تیره وتارخواهدشدغیرت وعفت هم ازوقتی دنیاآمدنددست دردست هم دادندوعهدکردندکه هیچ وقت ازهم جدانشوند،پدرم مولاعلی(علیه السلام)،معنای غیرت بودهمه می دانندکه وقتی پدرم مولا،شنیددشمن،خلخال ازپای زن یهودی کشیده،دیگرقرارنداشت واگراجازه ی خدابودازغصه دق میکرد..دیگرناله نه،فریادنه،صیحه نه،ضجه است،غیرت الله میخواهدبرخیزداما..چگونه مادر(س) رادرمقابل چشمان پدر(ع)..مادرم لطیف بودمردم مادرم دلسوزبودمردم مادرم ناموس خدابودمردم مادرم عفیف است مردم..فهمیدن غم این حادثه سخت ترین کاربرایم نفس کشیدن است..

/ 0 نظر / 29 بازدید