جا مانده های قافله ی اربعین

 جا مانده های قافله ی اربعین تو 

آقا دوای درد دل خود کجا کنند 
جا تنگ بوده است؟... و یا ما اضافه ایم؟... 
مردم به چشم طعنه نگاهی به ما کنند 
باشد حسین...کرب و بلا مال خوب ها... 
بدها بگو که عقده ی دل با که وا کنند؟... 
ما هم دل شکسته به دست می رویم تا 
ما را غبار صحن و سرای رضا کنند...
/ 0 نظر / 11 بازدید